logo INTER VIEW szkolenia-05.png

Regulamin Szkoleń

ORGANIZATOR

 

1. Organizatorem szkolenia jest firma

INTER VIEW Monika Surówka z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-710)

przy ulicy L. Idzikowskiego 2e/49, NIP 537-251-21-99, REGON 147189070.

Kontakt e-mail: biuro@inter-view.pl

Telefon: 537-661-705

 

SZKOLENIA

 

1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem https://www.inter-view.pl/szkoleniadlaprojektantow

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie www.inter-view.pl/szkoleniadlaprojektantow w zakładce odpowiadającej danemu szkoleniu. Zgłoszenia musi nastąpić najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do INTER VIEW). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z INTER VIEW oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia w wyżej określonej formie.

 2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz uiszczenie całości opłaty za szkolenie.

 

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu, artykuły piśmienne, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, a także koszty posiłków (przerwy kawowe i/lub lunch), zgodnie z ofertą dotyczącą danego szkolenia.

 2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.

 3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie, chyba że znajdują się one w ofercie danego szkolenia.

 4. Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia udziału w szkoleniu.

 5. Faktura zostaje wystawiona i przekazana Uczestnikom na zakończenie szkolenia lub przesłana pocztą e-mail w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia.

 6. Płatność musi nastąpić do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 7. Czynność zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz 1054 ze zmianami)

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi mailowo lub telefonicznie.

 2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Po upływie tego terminu możliwe jest ubieganie się o zwrot 30% kosztów, jeśli rezygnacja nastąpi nie później niż 3 dni rozpoczęciem szkolenia. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu bez zgłoszenia rezygnacji Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia.

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.

 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez zamawiającego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i modyfikacji programu szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej kwoty.

 4. Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie, aż do chwili jego rozpoczęcia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.

 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko i adres e-mail) służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

 3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych szkoleniach i usługach.

 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie szkolenia w INTER VIEW są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub rejestracja, nagrywanie audio video, fotografowanie szkoleń, jak i Osób Prowadzących, czy innych Uczestników, a szczególnie udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne i zabronione i podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o prawie autorskim

REKLAMACJE

 1. Zamawiający może dokonać reklamacji składając Organizatorowi oświadczenie w formie listu poleconego, faksu lub poczty elektronicznej, w okresie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w najszybszym możliwym terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych. Po rozpatrzeniu reklamacji w trybie pozytywnym dla Zamawiającego, mam on prawo do rekompensaty. Rekompensata zostanie ustalona w trybie indywidualnym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zgodnie z sugestiami Zamawiającego. Jako formy rekompensaty uznaje się między innymi: powtórną realizację usługi, zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego, uzupełnienie części usługi która podlega reklamacji lub też inne formy ustalone indywidualnie.

Umowa

© Copyright 2019 INTER VIEW